Prawo pracy

Kancelaria Adwokacka Adwokat Karina Anna Przybyszewska-Marcinkowska zajmuje się kompleksowo usługami z zakresu dwóch dziedzin prawa związanych z zatrudnieniem. Są to prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Adwokat posiada specjalistyczną wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną dotyczącą między innymi obowiązków pracownika i pracodawcy oraz ich odpowiedzialności materialnej. Usługi Kancelarii Adwokackiej z zakresu prawa pracy obejmują przede wszystkim sprawy o:

 • uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,
 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, a także porozumień, regulaminów, statutów,
 • ustalenie stosunku pracy, jak również przywrócenie do pracy, odszkodowania z tytułu niezasadnego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy,
 • mobbing,
 • dyskryminację,
 • wypłatę wynagrodzenia oraz innych świadczeń pracowniczych (takich, jak chociażby premie, ekwiwalenty za urlop czy godziny nadliczbowe, z pomocy społecznej),
 • sprostowanie świadectwa pracy,
 • wniosek dotyczący odpowiedzialności porządkowej pracowników,
 • urlopy,
 • odprawy.

Podobnie do innych gałęzi, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych możemy w pewien sposób podzielić:

 • indywidualne prawo pracy,
 • prawo ubezpieczeń społecznych,
 • procesowe prawo pracy,
 • zbiorowe prawo pracy.

Prawo ubezpieczeń społecznych

Usługi z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych obejmują w szczególności sporządzanie odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także sprawy o:

 • podleganie ubezpieczeniu społecznemu,
 • emerytury,
 • renty,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • zasiłki chorobowe, rehabilitacyjne, macierzyńskie, opiekuńcze itp.,
 • wypadki przy pracy,
 • wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • ubezpieczenia zdrowotne.

Sprawy z wyżej wymienionych dziedzin dotyczą często monitorowania pracowników (dlatego należy sprawdzać ich zgodność z RODO), zrzeszania się w związkach zawodowych oraz ich nowych uprawnień.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych rozstrzyga też w sprawach dotyczących:

 • czasu pracy,
 • prawnych aspektów rekrutacji pracowników,
 • pozapracowniczych form zatrudnienia,
 • zwolnień i wypowiedzeń,
 • ochrony wybranych grup zawodowych (np. kobiet, niepełnosprawnych czy małoletnich),
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • rad pracowników.

Może również dotyczyć:

 • rozwiązania umów z pracownikami,
 • umów zbiorowych i innych porozumień między pracodawcą a pracownikiem/pracownikami,
 • regulaminów,
 • zasad etyki biznesu,
 • sporów zbiorowych,
 • zwolnień grupowych,
 • integracji zespołów,
 • kontraktów menedżerskich,
 • mobbingu, dyskryminacji (ze względu na płeć, wiek, rasę, wiarę, przynależność etniczną, przekonania polityczne itp.),
 • doradztwa podatkowego.
Kategorie: Specjalizacje