Usługi Kancelarii Adwokackiej z zakresu prawa pracy obejmują m.in. sprawy o:

  • – uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,
  • – sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, a także porozumień, regulaminów, statutów,
  • – ustalenie stosunku pracy, przywrócenie do pracy, odszkodowania z tytułu niezasadnego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy,
  • – mobbing oraz dyskryminację,
  • – wypłatę wynagrodzenia oraz innych świadczeń pracowniczych (premii, ekwiwalentu za urlop oraz godziny nadliczbowe),
  • – sprostowanie świadectwa pracy,
  • – wniosek dotyczący odpowiedzialności porządkowej pracowników.

Usługi z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych obejmują w szczególności sporządzanie odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznychhttps://www.zus.pl/, a także sprawy o:

  • podleganie ubezpieczeniu społecznemu,
  • emerytury i renty,
  • zasiłki chorobowe, rehabilitacyjne, macierzyńskie, opiekuńcze itp.
Kategorie: Specjalizacje