Prawo administracyjne:

Kancelaria Adwokacka Adwokat Karina Anna Przybyszewska-Marcinkowska prowadzi sprawy, których obszar działań obejmuje prawo administracyjne. W sprawach administracyjnych pełnomocnik-adwokat występuje przed Organami Administracji Publicznej, Samorządowym Kolegium Odwoławczym oraz Sądami Administracyjnymi I i II instancji.

Prawo administracyjne reguluje sytuację prawną organów niepodporządkowanym organom administracji publicznej. Ustala ich obowiązki, uprawnienia oraz pewne normy, których należy przestrzegać. Prawo administracyjne regulują zbiory aktów, na przykład statutów, regulaminów czy też akty prawa miejscowego. Istnieją również źródła, którym podlega prawo administracyjne. Są to na przykład akty planowania (na przykład akty dotyczące budżetu, planowania przestrzennego czy rozwoju strategicznego) i normy techniczne. Mogą je wydawać różne organy administracji rządowej i samorządowej.

W Polsce wyróżnia się cztery rodzaje prawa administracyjnego:

  • materialne — zbiera prawa i obowiązki obywateli i organów administracji publicznej,
  • procesowe — reguluje postępowania administracyjne,
  • ustrojowe — dotyczy struktury i zasad funkcjonowania administracji publicznej,
  • oraz prawo urzędnicze — określa status urzędników.

Źródłem prawa administracyjnego jest Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Kodeks postępowania administracyjnego). Prawo administracyjne obejmuje między innymi prawo budowlane, prawo lotnicze, prawo łowieckie, prawo morskie, prawo nieruchomości czy prawo oświatowe. Podobnie do prawa medycznego, jest ono ściśle powiązane z prawem karnym i cywilnym.

Każdy może znaleźć się w sytuacji, w której będzie uczestniczył w procesie lub postępowaniu administracyjnym. Takie czynności zazwyczaj kończą się decyzją administracyjną lub postanowieniem. Decyzja administracyjna może dotyczyć nadania lub cofnięcia pewnych uprawnień. Decyzja może być:

  • deklaratoryjna — w przypadku, gdy sytuacja prawna danej osoby nie zostaje zmieniona,
  • konstruktywna — w przypadku, gdy sytuacja prawna danej osoby zostaje zmieniona.

Postanowienie administracyjne natomiast dotyczy samego przebiegu procesu lub postępowania.

Odwołania

Od każdej decyzji czy postanowienia można się oczywiście odwołać. Właśnie dlatego w Polsce przewiduje się dwa rodzaje środków odwoławczych: zwyczajne i nadzwyczajne. Do środków zwyczajnych należą:

  • odwołanie — na złożenie odwołania obywatel ma 14 dni od daty otrzymania decyzji,
  • zażalenie — na złożenie zażalenia natomiast obywatel ma 7 dni od daty doręczenia do organu odwoławczego.

Nadzwyczajne natomiast dzielimy na:

  • żądanie stwierdzenia nieważności decyzji,
  • żądanie wznowienia postępowania.
Kategorie: Specjalizacje