Prawo karne i karnoskarbowe:

Prawo skarbowe jest częścią prawa karnego. Reguluje ono przepisy dotyczące wykroczeń, a także przestępstw skarbowych dla osób fizycznych, które naruszyły dobra finansowe państwa. Jest ono oczywiście ściśle powiązane z prawem finansowym. Prawo karne i karnoskarbowe składa się z trzech części:

  • materialne: dotyczy przestępstw i wykroczeń skarbowych, jak również kar i innych środków, które grożą za popełnienie tych przestępstw
  • procesowe: reguluje przebieg postępowań w sprawach karnych i karnoskarbowych
  • wykonawcze: określa sposób wykonania orzeczeń w sprawach karnych i karnoskarbowych.

Wszystkie wyżej wymienione kategorie zawarto w Ustawie z dnia 10 września 1990 roku (Kodeksie karnym skarbowym), chociaż w prawie karnym i karnoskarbowym często następują odwołania do prawa karnego powszechnego. Kancelaria Adwokacka Adwokat Karina Anna Przybyszewska-Marcinkowska zapewnia ochronę prawną w postępowaniach karnych, karnoskarbowych oraz w sprawach o wykroczenia.

Reprezentacja klienta w toku postępowania karnego, karnoskarbowego czy wykroczeniowego następuje w charakterze obrońcy lub pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, prywatnego oraz subsydiarnego. Adwokat reprezentuje zarówno podejrzanego, oskarżonego, jak i pokrzywdzonego. Co więcej, doradza on między innymi, jakie kroki należy podjąć w przedstawionej sprawie.

W marcu 2018 zaostrzono przepisy odnośnie do wyłudzeń podatku VAT oraz innych przestępstw podatkowych. W związku z tym prokuratura uzyskała większe możliwości w zakresie stawiania zarzutów odnośnie do oszustw gospodarczych, skarbowych oraz podatkowych przedsiębiorcom, prezesom zarządów lub członkom zarządów spółek.

Najczęściej popełniane przestępstwa

Zarzuty najczęściej stawiane przedsiębiorcom to bezpodstawne zwroty podatków, fałsz intelektualny, naruszenia zasad subwencji lub dotacji czy nieopłacanie podatków. Co więcej, przedsiębiorcy podają nieprawdziwe dane podatkowe, sporządzają nierzetelne faktury i rachunki lub ich nie wystawiają i fałszują. Dodatkowo,ogłaszają oni pozorne bankructwa, prowadzą nierzetelne i wadliwe księgi lub ich nie prowadzą czy też uchylają się od obowiązku podatkowego. Inne często popełnianie przestępstwa to pranie pieniędzy, niezaspokajanie roszczeń wierzycieli oraz utrudnianie kontroli podatkowych.

Zakres świadczonej pomocy obejmuje w szczególności postępowanie:

  • przygotowawcze,
  • przed sądami wszystkich instancji,
  • wykonawcze dotyczące warunkowego przedterminowego zwolnienia, odroczenia i przerwania wykonania kary pozbawienia wolności oraz wydanie wyroku łącznego,
  • o zastosowanie środków zapobiegawczych tj.: tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe, dozór Policji,
  • w sprawach nieletnich,
  • karnoskarbowe,
  • wykroczeniowe.
Kategorie: Specjalizacje