Prawo budowlane:

Prawo budowlane regulowane jest przez Ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku. Precyzuje ona wszystkie aspekty dotyczące „projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych”. Oczywiście każdy z uczestników procesu budowlanego posiada pewne prawa i obowiązki.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Karina Anna Przybyszewska-Marcinkowska zapewnia kompleksową pomoc prawną z zakresu spraw prawa budowlanego dotyczących projektowania i budowy, jak również nadzoru, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz zasad działania organów administracji publicznej w tym zakresie. Kancelaria, w sprawach z zakresu prawa budowlanego współpracuje z konsultantami branżowymi co umożliwia przygotowanie strategii działania również od strony technicznej.

Ilość relacji, w których przychodzi występować przedsiębiorcy budowlanemu nie pozwala uniknąć problemów powstających w trakcie realizacji procesów inwestycyjnych. Brak odpowiednich regulacji powszechnie obowiązującymi przepisami może w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń wywołać szereg problemów, których przedsiębiorca budowlany się nie spodziewał, a zgodnie z literą prawa ciąży na nim obowiązek ich przewidzenia. Co więcej, to przedsiębiorca budowlany ma obowiązek wprowadzić procedury, instrukcje i regulaminy, które formalnie przeciwdziałają i minimalizują ryzyka prowadzonej działalności.

Kancelaria tworzy dokumentację i wyposaża branżę budowlaną w instrumenty formalnego zabezpieczenia interesu klienta.

Posiadanie dokumentacji związanej z procedurami bezpieczeństwa pracowników i organizacji ich pracy pozwala uniknąć odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej.

Wystąpienie zdarzeń, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca, podwykonawca, wreszcie jakikolwiek zwierzchnik w procesie budowlanym, będą analizowane również pod kątem dokumentacji posiadanej przez firmę. Procedury choć nie eliminują zagrożeń to często przemawiają na korzyść zobowiązanego do ich wprowadzenia.

Działalność Kancelarii

Kancelaria posiada doświadczenie w tworzeniu dokumentacji koniecznej przy prowadzeniu przedsiębiorstw budowlanych.

Kancelaria prowadzi sprawy m.in. z zakresu:

  • odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
  • błędów w sztuce budowlanej,
  • działań związanych z wykonywaniem rozbiórek, wznoszenia nowych obiektów i ich utrzymania,
  • uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz rozbiórkę, a także określeniem rodzajów robót budowlanych i budów niewymagających pozwolenia na budowę
  • oddawania obiektów budowlanych do użytkowania,
  • odpowiedzialności karnej i zawodowej,
  • praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego,
  • z zakresu postępowaniem w wypadku katastrofy budowlanej.
Kategorie: Specjalizacje