Niejednokrotnie przed rozpoczynającym się procesem, czy to cywilnym, karnym, administracyjnym pojawia się dylemat czy, a jeżeli tak, to w jakim zakresie skorzystać z pomocy adwokata, radcy prawnego lub prawnika po aplikacji? Jak dokonać właściwego wyboru? Czy powinien być to tytułowany adwokat czy radca prawny? oraz jaki jest zakres ich kompetencji?

Powyższe pytania, w ostatnim czasie są bardzo aktualne. Po deregulacji zawodów prawniczych i otwarciu dostępu do ich wykonywania, wybór kancelarii stał się niewątpliwie trudnym. Obecnie na rynku pracy, w samym Szczecinie czynnie działa ok. 3 tysięcy adwokatów i radców prawnych. To spora liczba. Dlatego też wybór pełnomocnika stał się złożony. Pamiętaj, że z tej dużej liczby osób z uprawnieniami, przed sądem występuje tylko część z nich.

Na co zwrócić uwagę wybierając adwokata?

Zdecydowanie na pierwszym miejscu powinno liczyć się doświadczenie adwokata oraz jego podejście do klienta. Przy czym, nie chodzi wcale by adwokat miał siwą brodę. Te dwie równorzędne cechy są aktualne zarówno dla wyboru adwokata jako pełnomocnika w postępowaniu cywilnym, rodzinnym, gospodarczym, karnym czy administracyjnym.

Wiedza i zaangażowanie

Tylko pełne zaangażowanie adwokata w połączeniu z jego doświadczeniem zawodowym może przynieść oczekiwany sukces.

Czy adwokat powinien się specjalizować w konkretnej dziedzinie prawa?

Mimo narzuconego ostatnio trendu specjalizowania się w konkretnych sprawach, warto przyjrzeć się procesowi szkolenia zawodowych adwokatów. Zarówno studia jak i aplikacja adwokacka, w zakresie nauki, prowadzona jest bardzo szeroko, obejmując każdą dziedzinę i gałąź prawa. W procesie edukacji prawniczej liczy się umiejętność szukania prawidłowych odpowiedzi przez znajdowanie analogii, spychając poniekąd naukę pamięciową na dalszy plan.

Przede wszystkim biegłość w zawodzie

Umiejętność poszukiwania najlepszych rozwiązań, a także dostosowania odpowiedniej linii obrony, w połączeniu z wiedzą prawniczą powinna przynieść oczekiwany efekt.

Adwokat w miarę możliwość powinien szukać ugodowych rozwiązań

Nie zawsze spór działa w interesie klienta. Często zbyt długi czas oczekiwania, a także trudność w przewidzeniu ostatecznego rozstrzygnięcia, czynią proces jałowym na kształt procesu o „pietruszkę”. Po 5 latach postępowania dowodowego nie ma już znaczenia kto ma rację, gdyż może się okazać, że wyegzekwowanie czegokolwiek będzie utrudnione lub wręcz niemożliwe. Wyrok zaś, można będzie oprawić w przysłowiową ramkę.

Adwokat zna tajniki negocjacji

W związku z czym, adwokat poza doskonałą wiedzą prawniczą powinien sprawdzać się jako negocjator – mediator. Czasem jednak na mediacje jest już za późno, wtedy adwokat powinien być jak lew i kierować się jedynie interesem swojego klienta.

O co chodzi w procesie?

Wygraną? Dobro klienta? Dobro adwokata? Interes radcy prawnego? Zadowolenie sądu? Sprawę dla sprawy? Czy może efekt w postaci zaspokojenia roszczeń i zadowolenie klienta?

Pozew, wniosek, formularz, podanie, dowód, wezwanie muszą być wniesione z należytą starannością czy przez adwokata czy radcę prawnego czy jakikolwiek zespół kancelarii sprawnie, rzeczowo bez zbędnej zwłoki, a także bez uchybień i bez nadmiernej komplikacji oraz bez zbędnych wniosków. Sukces klienta powinien być priorytetem dla adwokata czy radcy prawnego. Sprawa gospodarcza, sprawa cywilna, sprawa rodzinna czy rejestrowa, niezależnie jednak od tematu takiej sprawy, powinna być załatwiona przez adwokata, radcę prawnego, prawnika z należytą starannością z uwzględnieniem interesu klienta.

Rozwód, opieka nad dzieckiem, alimenty, roszczenia o zapłatę, rejestracja spółki lub innego podmiotu gospodarczego to bardzo istotne kwestię dla klienta, a tym samym powinny być priorytet dla jego adwokata czy radcy prawnego.

Jaki jest zakres kompetencji adwokata i radcy prawnego?

Dziś zawody te wyróżnia jedynie historia i odrębność korporacyjna, nie zawsze pozwalająca na rozpoznanie jakichkolwiek różnic, poza wyglądem zewnętrznym stroju urzędowego. Adwokaci w todze wyróżniają się zielonymi lamówkami, zaś radcowie prawni niebieskimi. W zakresie działania, po wprowadzonych w lipcu 2015 r. zmianach zakres kompetencji radców został zrównany z zakresem działań adwokata. Obecnie radcowie prawni mogą prowadzić również sprawy karne i wykroczeniowe.

Dlaczego warto posiadać adwokata czy radcę prawnego od początku sprawy?

Przede wszystkim adwokat czy radca prawny ma doświadczenie. Wie jak poruszać się w gąszczu przepisów, często niezrozumiałych. Łatwo jest „położyć” proces – sprawę. Natomiast ciężko wygrać gdy poszczególne wnioski dowodowe, pisma zostały już złożone i zbudowały obraz postępowania sądowego – procesu. Dobry adwokat czy radca prawny powinien zdobyć zaufanie klienta. Dobry adwokat, dobry radca nie będzie miał z tym trudności. Klient ma prawo uzyskać informację o sprawie, tak by proces lub inne postępowanie nie wywołało u  niego stresu. Powinien mieć przekonanie, że wraz z pełnomocnikiem, adwokatem czy radcą prawnym panuje nad swoją sprawą rozwodową, sprawą gospodarczą czy sprawą karną bądź inną z szeregu spraw prowadzonych na podstawie przepisów prawa polskiego.

Kodeks Etyki Adwokackiej a relacja adwokat – klient

Priorytetem adwokata jest działać w obronie interesów jego klienta. Ta pierwszorzędna zasada przedkładana jest ponad osobistymi korzyściami adwokata oraz konsekwencjami wynikającymi z odważnej i honorowej obrony praw swojego mandanta. Dobry adwokat dąży do rozstrzygnięć pozwalających zaoszczędzić klientowi kosztów, a także doradza ugodowe zakończenie sprawy, gdy jest to uzasadnione interesem klienta. Adwokat zawsze czuwa nad biegiem sprawy oraz informuje klienta o jej postępach i wynikach.

Honorarium adwokata a inne wydatki

W kwestii honorarium, adwokat zachowuje szczególną skrupulatność. Klient jest informowany o wysokości honorarium lub o sposobie jego wyliczenia. Warto podkreślić, iż Kodeks Etyki wyraźnie zabrania adwokatowi uzależnienia wysokości honorarium od ostatecznego wyniku sprawy. Adwokat może jedynie uzależnić dodatkowe honorarium, od pozytywnego wyniku sprawy. Niedozwolonym pozostaje uzależnianie działań adwokata, czy wydanie dokumentów od zapłaty przez klienta wynagrodzenia. Adwokat działa w sprawie do końca, chyba, że wypowie klientowi pełnomocnictwo. Opłaty sądowe, koszty przejazdu winien pokrywać klient, adwokat nie jest zobowiązany do ponoszenia wydatków w sprawie.

Stosunek klienta do adwokata oparty jest na zaufaniu. Oznacza to, że należy bezzwłocznie wypowiedzieć pełnomocnictwo.  

Kategorie: Artykuły prawne