Spóźniona wypłata wynagrodzenia. Pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia, wypłaca mniej pieniędzy, dzieli pasję na części, systematycznie opóźnia wypłatę. Co robić, gdy taki stan trwa bez końca?

Oczywiście można pozwać pracodawcę o zapłatę wynagrodzenia czy odsetek. Pozew jest skuteczny, gdy mamy dowody na to, że pracodawca narusza prawa pracownika.

Jednym z podstawowych praw zatrudnionego jest prawo do wynagrodzenia. Umowa o pracę określa wysokość i termin wypłaty. Spóźniona wypłata wynagrodzenia, ostatecznie może doprowadzić do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia.

Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy w trybie art. 55 § 11 Kodeksu pracyhttps://przybyszewska-marcinkowska.pl/prawo-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych/, jest zawsze skuteczne.

Skuteczność jest jedynie skutkiem formalnym rozwiązania umowy o pracę. Sąd ocenia czy zawsze będzie zgodne z prawem. Sąd rozważy też powtarzalność, częstotliwość i długotrwałość opóźnień w wypłatach oraz doniosłości naruszeń dokonywanych przez pracodawcę dla interesów pracownika. 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest uprawnieniem pracownika. Dochodzi on odszkodowania równego okresowi wypowiedzenia. Jeśli została ona zawarta na czas określony, zatrudniony otrzymuje odszkodowanie w wysokości zapłaty za czas, do którego umowa miała trwać, jednak nie więcej niż za okres wypowiedzenia.

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę z winy pracodawcy, aby zasługiwało na uznanie Sądu skutkujące przyznaniem odszkodowania, musi być sporządzone z należytą starannością.

Nie zalecam sporządzania uzasadnienia na tzw. „kolanie”. Może się okazać, że powód wskazany w takim oświadczeniu nie uzyska waloru rażącego naruszenia prawa przez pracodawcę. To zamknie natomiast szansę na odszkodowanie w jakiejkolwiek wysokości. Co więcej to pracodawca może próbować dowieźć, że rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika dokonane zostało w sposób, który godzi w interesy pracodawcy i spowodowało uszczerbek w jego interesach.

Co zatem winno znaleźć się w uzasadnieniu?

Przede wszystkim warto jasno określić sposób naruszenia prawa. Jakie naruszył pracodawca swoje podstawowe obowiązki. Pracownik może wskazać wszystkie przypadki naruszeń, których dopuścił się pracodawca.

W mojej ocenie uzasadnienie powinno pozwalać co najmniej na zidentyfikowanie czy pracodawca dopuścił się np.: nieterminowego regulowania należności pracowniczych bez konieczności wskazywani, ile razy doszło do takich uchybień i w jakich datach.

Oczywiście rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 55 § 1 kp. z uwagi na spóźniona wypłata wynagrodzenia, musi być dokonany w krótkim odstępie od naruszenia prawa. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest regularne wypłacanie wynagrodzenia.

Podejmujac decyzję o skorzystaniu z dobrodziejstwa ustawy warto skorzystać z konsultacji.

Przy czym warto pamiętać o akcji Adwokatury Polskiej – Adwokat w każdym przypadkuhttps://adwokatwkazdymprzypadku.pl/.

Kategorie: Artykuły prawne