Mimo, iż ustawowy zakres wydawanego orzeczenia lekarskiego został ściśle określony, niewielu lekarzy zwraca uwagę, iż czynienie jakichkolwiek adnotacji nieznajdujących miejsca we wzorze, powoduje wadliwość tego dokumentu.

Wystawienie orzeczenia lekarskiego o zdolności pracownika do pracy jest ściśle uregulowane w zakresie wzoru stosowanego dla tego celu, jak też treści zawartych we wzorze oświadczeń lekarskich, posiadających znaczenie prawne. Nie bez powodu ustawodawca, z jednej strony zawęził grono uprawnionych lekarzy do wystawiania zaświadczeń o zdolności do pracy, jedynie do specjalistów z zakresu medycyny pracy, z drugiej zaś strony sformalizował treść zaświadczenia, wymuszając niejako tylko ściśle określone stwierdzenia zawarte według schematu zakreślonego wzorem.

Gotowy kształt zaświadczeń bez jakichkolwiek dopisków czy adnotacji lekarza

Wbrew pozorom, syntetyczne ujęcie gotowych oświadczeń na kształt „niepotrzebne skreślić” ma służyć wyeliminowaniu sformułowań niejednoznacznych, nieostrych i nieprecyzyjnych. Zaświadczenie o zdolności pracownika do wykonywania pracy, na określonym stanowisku, zawarte w orzeczeniu lekarskim, nie może zawierać dodatkowych warunków, dopisków i dywagacji. Niestety, nierzadko w praktyce pojawia się pokusa dopisywania do treści orzeczenia lekarskiego, wydawanego w przedmiocie zdolności do pracy, dodatkowych treści, które być może z medycznego punktu widzenia służą przedstawieniu stanu rzeczywistego, jednakże są sprzeczne z celem, dla którego racjonalny ustawodawca, wprowadził wzór orzeczenia.  Obecnie we wzorze orzeczenia lekarskiego, wprowadzonym jako załącznik nr 2 do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. nie przewidziano miejsca na występujące w poprzednim wzorze: „Uwagi lekarza”.

Jak zatem zgodnie z wolą ustawodawcy winno zostać wypełnione orzeczenie lekarskie?

W pierwszej kolejności zaświadczenie, poza dokładnym oznaczeniem podmiotu przeprowadzającego badanie lekarskie, daty jego wydania oraz podpisu i pieczątki lekarza,  powinno zawierać dokładne oznaczenie danych pacjenta. Wskazać należy, iż powinny zostać wypełnione wszystkie pola w tym: Imię i Nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania. Następnie istotnym pozostaje dokładne oznaczenie miejsca zatrudnienia z podaniem nazwy i adresu pracodawcy oraz precyzyjne określenie zajmowanego przez badanego stanowiska czy stanowisk.

Poprzedni wzór orzeczenia lekarskiego przewidywał miejsce na „uwagi lekarza”. W obecnym stanie prawnym ustawodawca  wskazuje na konieczność zerojedynkowego rozpoznania zdolności do pracy badanego.

Warto zauważyć, że w zakresie określenia zdolności, bądź niezdolności badanego do pracy, na zajmowanym przez niego stanowisku, badający nie może ingerować w zmianę stanowiska pracy. Oznacza to, że jeżeli wydając orzeczenie lekarskie stwierdza zdolność do pracy, nie może sugerować pracodawcy zmian w zakresie wykonywanych przez badanego obowiązków, opisanych szczegółowo w skierowaniu wystawionym przez pracodawcę. Pracownik ma zatem zostać przebadany pod kontem zastrzeżeń i predyspozycji pozwalających, lub zakazujących wykonywanie czynności właściwych z punktu widzenia charakterystyki stanowiska pracy. Badanie i wywiad lekarski nie wykracza zatem, poza dyspozycję skierowania i nie może zawierać jakichkolwiek sugestii, dotyczących wykonywania zatrudnienia na danym stanowisku pracy. Wskazując na przykład: sprzedawcy – magazyniera, należy zwrócić uwagę na konieczność szczegółowego przeanalizowania charakteru takiego zatrudnienia. Stwierdzenie zdolności do pracy, w tak przedstawionym charakterze, nie może być dokonane z zastrzeżeniem dopuszczalności czynności w ramach zatrudnienia, z wyłączeniem podnoszenia ciężarów. Faktycznie bowiem, stwierdzenie zdolności do pracy zostaje niejako anulowane przez kolejne wyłączenia, czyniące możliwości wykonywania danego zatrudnienia całkowicie fikcyjnymi.

Takie oświadczenie nie tylko pozostaje wadliwe, w kontekście określenia rzeczywistych zdolności do pracy badanego, ale również rodzi szereg wątpliwości w kwestii zasadności zatrudnienia, danego pracownika, na stanowisku zgodnym z jego charakterystyką.

Wadliwie wystawione orzeczenie, w konsekwencji może zostać zakwestionowane w trybie odwoławczym przed Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy. Niezależnie od tego, pracownik może doznać szeregu restrykcji w zatrudnieniu ze strony pracodawcy, który uzyska podstawę do odsunięcia go od wykonywania obowiązków. Jakie faktyczne perturbacje może spowodować w życiu pracownika wadliwe orzeczenie trudno przewidzieć.

Kategorie: Artykuły prawne