Czy w czasie ogólnokrajowych strajków nauczycieli i opiekunów zatrudnionych w placówkach oświatowych, rodzice mają prawo do usprawiedliwionej nieobecności w pracy?

Ustawa Prawo pracy, przewiduje możliwość zwolnienia od pracy na opiekę, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, jedynie w wymiarze 2 dni.

Ustawodawca, w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przewidział jednak sytuację nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko w wieku do 8 lat. W oparciu o przepis art. 32 tej ustawy, rodzic, odprowadzający składkę chorobową, może skorzystać z zasiłku opiekuńczego przez okres 60 dni, zgłaszając ten fakt bezpośrednio pracodawcy bądź do ZUS-u.

Wniosek złożony, zarówno pracodawcy jak i do organu, winien zawierać podstawę prawną wprost wskazującą na art. 32 przywołanej ustawy oraz przytoczenie okoliczności faktycznych tj. wystąpienia obiektywnej przesłanki zastosowania przepisu – nieprzewidziane zamknięcie placówki. Takie ujęcie treści wniosku, pozwoli na wyeliminowanie niejasności interpretacyjnych po stronie adresata. Jednoznaczne zaś zidentyfikowanie uprawnienia nie sprawi kłopotu pracodawcy jak i organowi.

Warto rozważyć taką możliwość, choćby w świetle niejasności zabezpieczenia właściwej opieki nad dziećmi, przez placówki oświatowe na czas strajku. Zaoszczędzi to, również niepotrzebnych stresów dziecku i jego rodzicom.

Kategorie: Artykuły prawne